02/06/2023

Day: March 29, 2023

Spread the love      ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานก่อนและหลังเกษียณกลุ่มลูกค้าวัย 50+ ที่ต้องการคนดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน และสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง และกลุ่มคนที่มีภาวะพึ่งพิ่ง สามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการป้องกัน...