TED Fund จับมือเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(TED Fellow)หนุน Startup ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)

Apisara

2 พฤศจิกายน 2564 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) จำนวน 34 หน่วยงานทั่วประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ  ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้เริ่มดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ […]

Spread the love