Day: November 19, 2020

สร้างมิติใหม่การศึกษาวิชาชีพ ระยะสั้น เซ็นสัญญา MOU ระหว่างสมาคม PMAT กับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง

สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) จับมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ “สร้างมิติใหม่ของการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เซ็นสัญญา MOU ระหว่างสมาคม PMAT กับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง ในการร่วมมือกันพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ…