04/08/2021

DAYBYDAYSTORY

https://www.daybydaystory.com

Day: July 22, 2021

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 61 จัดเสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” เพื่อสร้างพลังบวกให้ประชาชนทุกคนต้องอยู่รอดปลอดภัยผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยกันประเทศไทย และสังคมไทยต้องไปต่อให้ได้ โดยขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ ที่สนใจ...