Day: November 12, 2020

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง…