Day: November 5, 2020

วช.เตรียมโชว์นวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ในงาน Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่ 5

วช.เตรียมโชว์นวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ในงาน Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่ 5 ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน…